Regulamin

                       AKADEMIA PIŁKARSKA TSR KUJAWY
                                              REGULAMIN

I. Regulamin zawodnika

1.Na trening przychodzę 10 minut przed zajęciami.
2.Przed i po treningu pomagam trenerowi przynieść i
    znieść sprzęt sportowy (bramki , piłki, tyczki, pachołki ,
    stożki , kamizelki ).
3.Przed treningiem będąc na boisku nie oddaję strzałów
    na bramkę. Rozgrzewam się indywidualnie bądź z
    kolegami z piłką.
4.Spożywam napój tylko za zgodą trenera w
    wyznaczonych i przerwach podczas zajęć.
    Napój (wodę) pozostawiam w wyznaczonym miejscu.
5.Podczas treningu nie rozmawiam z rodzicami i kolegami
    , skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach.
6.Przebywając na boisku pamiętam, że nie wolno dotykać
    żadnego sprzętu sportowego bez zgody trenera, np.
    bramek , ze względów bezpieczeństwo.
7.Po treningu nie zostawiam żadnych śmieci na boisku i
    wokół niego. Wyrzucam je do kosza na śmieci.
8.Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) staram się
    wykonywać przed treningami (ponieważ po treningu
    organizm jest zmęczony) jak najlepiej , gdyż mając
    problemy w nauce nie będę mógł uczestniczyć w
    treningach oraz w meczach i turniejach.
9.Jeżeli nie jestem pewien odnośnie godziny treningu ,
     meczu , wyjazdu na turniej lub mecz kontrolny bądź
     innej sprawy dzwonię do trenera.
10.Jeżeli źle się czuję , natychmiast informuję o tym
       trenera.
11.Będąc zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Towarzystwo
       Sportowo- Rekreacyjne Kujawy nie używam
       wulgarnych, obraźliwych słów wobec bliskich i
       kolegów.
12.W domu, na podwórku i w szkole staram się być
       grzeczny. Moje zachowanie jest „wizytówką” Akademii
       Piłkarskiej Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne
       Kujawy.
13.Jeżeli nie będę na treningu, bądź na meczu i turnieju
       zawsze powiadamiam trenera.
14.Będę dbał o klubowy sprzęt sportowy (sprzęt
       meczowy , treningowy, piłki, bramki , stożki , kamizelki ,
       pachołki itp.).

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

1. Trzy upomnienia zawodnika podczas zajęć – skutkują
      zawieszeniem zawodnika do końca treningu.
2. Złe zachowanie w szkole, bądź problemy z nauką –
     zawieszenie zawodnika do czasu poprawy.
3. Spóźnienie się na zajęcia – upomnienie, po kolejnym
     spóźnieniu kara zawieszenia na kolejny trening.
4. Nie przyjście na mecz/turniej, bez wcześniejszego
     usprawiedliwienia skutkuje zawieszeniem na kolejny
     mecz/turniej.

II. Regulamin rodzica

1.Staram się przywozić moje dziecko 10 minut przed
    treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko
    poniesienia kontuzji.
2.Do 15-go dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do
    dokonania opłaty na konto Towarzystwa
    Sportowo – Rekreacyjnego Kujawy za szkolenie
    dziecka zgodnie z deklaracją w danej grupie , bez
    względu na liczbę obecności na zajęciach.
    Wszystkie opłaty w całości przekazane będą na cele
    statutowe TSR  Kujawy.
3.Wszystkie opłaty związane z dodatkowymi turniejami ,
    transportem , badaniami lekarskimi i ubezpieczeniem
    opłacę zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez
    klub.
4.W trakcie zajęć treningowych i zawodów
    rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować
    się z dziećmi , ponieważ wpływa to na ich
    dekoncentrację.
5.Podczas rozgrywania turniejów , meczów kontrolnych
     jestem zobligowany do kulturalnego dopingu ,
    powstrzymuje się od komentarzy , krytyki i innych
    epitetów w stosunku do rodziców, kibiców oraz trenera
    drużyny przeciwnej o raz akceptuje wszystkie decyzje
    sędziów prowadzących mecz.
6 .Podczas rozgrywek , turniejów lub meczów kontrolnych
     przebywam na trybunach po przeciwnej stronie niż
     trener i zawodnicy.
7 .W przypadku meczów, turniejów , meczów kontrolnych
     rozgrywanych na wyjeździe nie przebywam podczas
     przejazdu w busie (autobusie) wraz zawodnikami
     kierownikiem oraz trenerem.
8.W przypadku nieobecności dziecka na treningu 
    powiadomię trenera.
    Jeżeli nie będzie informacji (w formie telefonu , sms a) w
    ciągu czterech tygodni, zawodnik jest skreślony z listy
    bez prawa ponownego przyjęcia do klubu.
9.Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia
    dokumentów klubowych (deklaracja członkowska ,
    aktualna karta badań). Brak aktualnych badań
    zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i
    uczestnictwo w  turniejach.
10.W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu
       sportowego przez moje dziecko, zobowiązuję się do
       pokrycia kosztów naprawy lub zakupu dziecko ,
       zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy lub
       zakupu nowego sprzętu.
11.W przypadku gdy zawodnik jest chory lub
       kontuzjowany , należy zgłosić trenerowi czas absencji
       w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3
       tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem
       lub prezesem (połowa składki).

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

1.Nie stosowanie się rodziców do procedur określonych
    w Regulaminie, spowoduje zawieszenie zawodnika w
    zajęciach treningowych.
2.Każde kolejne upomnienie rodzica spowoduje kolejno
    zawieszenie zawodnika w meczach i turniejach a w
    ostateczności skreślenie zawodnika z listy.
3.Zawieszenie zawodnika nie zwalnia rodzica/opiekuna z
    opłat.

Procedura uzyskania badań lekarskich dla zawodników :

1.Należy się udać do lekarza rodzinnego i poprosić o
    skierowanie do poradni medycyny sportowej dla
    dziecka w celu przeprowadzenia badań sportowych.
2.Dzięki skierowaniu nie ponosimy żadnych kosztów
    związanych z badaniami.
3.Prosimy o skierowanie na badanie krwi oraz moczu.
4.Następnie trzeba się udać na wizytę do Przychodni Sportowej .
Badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego zawodnika – (przepisy Ustawy o Sporcie) !!! .
Zarząd Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego Kujawy

Strona Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "KUJAWY"